Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Cursist of deelnemer: persoon die deelneemt aan een opleidingscursus met beperkt doel en bepaalde duur
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of
afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 9. A5 Coach: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan consumenten, cursisten of deelnemers aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruikgemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en
ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 12. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.
 13. Website: https://active5coach.nl
 14. Schriftelijk: de betrokken handeling moet op papier of email staan.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

A5 Coach
Adres: Kleine Vos 5, 8472 CC, Wolvega
Telefoonnummer: +31-6.40001996 werkdagen tussen 09.30 en 17.00 uur
E-mailadres klantenservice@a5sport.nl
KvK-nummer: 56348355
Btw-identificatienummer: NL 8520.84.456 B01

 

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van A5 Coach  en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen A5 Coach en de Consument.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Zie voor Geldigheidsduur artikel 5.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. A5 Coach is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende
 gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als A5 Coach gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden A5 Coach niet.
  Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding
van de overeenkomst.
 4. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. A5 Coach kan niet garanderen
dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
  Dit betreft in het bijzonder:
  – de prijs inclusief belastingen;
  – de eventuele kosten van verzending;
  – de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  – het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  – de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  – de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen A5 Coach de prijs garandeert;
  – de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte
gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  – de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

5.1. Inschrijving & bestelling

De Consument kan bij A5 Coach een bestelling of inschrijving plaatsen door het daartoe geëigende bestel- of inschrijfformulier op
 https://a5coach.nl volledig in te vullen.

A5 Coach zendt een e-mail naar het in het bestel- of inschrijfformulier genoemde e-mailadres van Consument waarin zij de ontvangst van de betreffende bestelling en het abonnement, clinic of cursus deelname bevestigt. Een bestelling of inschrijving wordt vervolgens uitsluitend door A5 Coach in behandeling genomen, indien de Consument alle gevraagde informatie op het bestel- of inschrijfformulier compleet heeft ingevuld.

De Overeenkomst komt tot stand nadat A5 Coach de bestelling of inschrijving van Consument heeft aanvaard (welke aanvaarding blijkt uit de in lid 2 genoemde bevestigings-mail) en de bestelling of inschrijving door de consument is betaald.

A5 Coach heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling of inschrijving op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de Consument mee te delen en zulks zonder dat A5 Coach gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan A5 Coach kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

5.2. Deelnemen aan cursussen, trainingen en clinics

Deelname aan A5 Coach vereist een minimumleeftijd van 12 jaar en een maximum leeftijd van 65 jaar. Bij deelname jonger dan 18 jaar is schriftelijke toestemming vereist van ouder/verzorger.

Deelnemers aan een training van A5 Coach dienen in bezit te zijn van minimaal zwemdiploma A m.b.t. de triathlon en open water zwemcursussen.

Deelname aan trainingen, clinics of cursussen van A5 Coach is geheel op eigen risico. A5 Coach kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade bij ongevallen en/of letsel aan een consument die zich voordoen gedurende de cursus, clinic of training of als gevolg van de cursus, clinic of training. Bij een zwakke gezondheid adviseren wij deelnemers om eerst advies in te winnen bij de huisarts, sportarts of deelname aan een training van A5 Coach verantwoord is.

De consument is verplicht pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens als na de cursus, clinic of training te melden, evenals veranderingen in zijn lichamelijke conditie gedurende de duur van de cursus, clinic of training.

Deelname aan trainingen, clinics of cursussen van A5 Coach is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Deelname aan een cursus, trainingsabonnement of clinics van A5 Coach zijn datum/periode gebonden en kunnen niet op een later tijdstip anders dan door A5 Coach gedefinieerd ingehaald worden.

Bij minder dan 5 aanmeldingen voor een cursus, training of clinic kan A5 Coach besluiten de activiteiten te annuleren en zal terugbetaling van het inschrijfgeld volgen indien dit al betaald is.

5.3 Privélessen van A5 Coach:

Afspraken dienen uiterlijk 48 uur van tevoren geannuleerd te worden. Wanneer een afspraak korter dan 48 uur van tevoren word geannuleerd,
 verliest de consument het recht later de afspraak in te halen en wordt de les verrekend.

De privélessen van A5 Coach dienen binnen een bepaalde tijd te worden afgenomen. Bij 1 – 3 privélessen is een geldigheidsduur van 3 maanden van toepassing. Bij 6 – 10 privélessen is een geldigheidsduur van 12 maanden van toepassing.
Indien dit noodzakelijk geacht wordt kunnen (in onderling overleg) wijzigingen aangebracht worden in de tijden en dagen waarop de lessen plaatsvinden

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT

6.1. Bij levering van producten:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende
 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan A5 Coach bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruikmaakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan 
A5 Coach retourneren, in overeenstemming met de door A5 Coach redelijke en duidelijke instructies.

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan A5 Coach heeft teruggezonden, is de koop een feit.

6.2. Bij levering van diensten of cursusaanbod:

Na-inschrijving bent u gedurende 14 dagen gerechtigd uw inschrijving kosteloos te herroepen. Dit dient door middel van schriftelijke annulering plaats te vinden. Deze bedenktermijn vervalt als de cursus aanvang binnen de termijn van 14 dagen is.

Bij annulering tot 7 dagen vóór aanvang van de cursus wordt het volledige cursusbedrag terugbetaald, hierop worden € 7,50 aan administratie-, reserverings- en voorbereidingskosten in rekening gebracht.

Bij annulering binnen 7 dagen vóór aanvang van de cursus is een terugbetaling van het cursusbedrag niet meer mogelijk.
Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door A5 Coach bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Terugbetaling van het lesgeld aan de cursist is door ziekte, blessures of andere factoren niet mogelijk. Indien er tijdig melding(48 uur) van gemaakt wordt is het mogelijk om een clinic of gemiste lessen bij een nieuwe cursus in te halen (als er plaats beschikbaar is) of een terugbetaling tot een maximum van 40% van de cursusprijs. A5 Coach zal naar redelijkheid beoordelen wanneer dit van toepassing is.

ARTIKEL 7 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING BIJ PRODUCTEN

Indien de consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal A5 Coach dit bedrag zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product al terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

ARTIKEL 8 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

A5 Coach kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3 van dit artikel. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
– die door de ondernemer tot stand zijn gebracht op grond van specificaties van de consument;
– die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
– die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
– voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

ARTIKEL 9 – DE PRIJS

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, onder voorbehoud van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan A5 Coach producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar A5 Coach geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
• deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
• de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is A5 Coach niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

ARTIKEL 10 – CONFORMITEIT EN GARANTIE

A5 Coach staat er voor in dat de producten/diensten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties.

ARTIKEL 11 – LEVERING EN UITVOERING

A5 Coach zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van dat wat hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed maar uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, maar niet als consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

In geval van ontbinding in overeenstemming met het lid 3 van dit artikel zal A5 Coach het bedrag dat de consument betaald heeft zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal A5 Coach zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke manier worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van A5 Coach.
Het eigendom van geleverde Producten gaat pas over, indien de Consument al het geen zijn op grond van enige overeenkomst aan A5 Coach verschuldigd is, heeft voldaan.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij A5 Coach tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan A5 Coach bekend gemaakte vertegenwoordiger, maar niet als uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 12 – BETALING

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onmiddellijk aan A5 Coach te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft A5 Coach onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de
consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Indien de prijzen voor de aangeboden producten of diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is consument gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 14 Dagen na mededeling van de prijsverhoging door A5 Coach

ARTIKEL 13 – KLACHTENREGELING

A5 Coach beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht op grond van deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij
A5 Coach, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij A5 Coach ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door A5 Coach binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Een klacht schort de verplichtingen van A5 Coach niet op, maar niet als A5 Coach schriftelijk anders aangeeft. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door A5 Coach, zal A5 Coach naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

ARTIKEL 14 – FILM EN VIDEO

A5 Coach mag uw aanwezigheid bij cursussen, trainingen en clinics en daaraan gerelateerde activiteiten filmen, fotograferen of anders vastleggen voor reclame- en promotiedoeleinden of voor interne doeleinden van A5 Coach. Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht verleent u hierbij onherroepelijk aan A5 Coach het recht om foto’s, video’s, beeld of andere vastgelegde media of portret zonder vergoeding, te gebruiken voor reclame-, promotie- of enige andere commerciële doeleinden.

ARTIKEL 15 – VEILIGHEID EN PRIVACY

Op de bestelling, inschrijvingen en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten en op alle andere (rechts)handelingen is de veiligheid en Privacy Beleid van A5 Coach van toepassing. Deze zijn te vinden onder ‘Privacy Beleid’ op de Website.

ARTIKEL 16 – GESCHILLEN

Op overeenkomsten tussen A5 Coach en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

ARTIKEL 17 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Indien één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met A5 Coach in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door A5 Coach vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Wanneer door A5 Coach gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Consument kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat A5 Coach deze algemene voorwaarden soepel toepast. A5 Coach is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) en diensten gebruik te maken van derden.

In het geval dat A5 Coach als gevolg van overmacht tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen heeft A5 Coach de bevoegdheid zonder gerechtelijke tussenkomst, zijn verplichtingen op te schorten voor zolang de situatie die de overmacht veroorzaakt voortduurt. Indien de nakoming als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, kan A5 Coach de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding of boete gehouden te zijn. Wel zal A5 Coach ervoor zorgen dat de resterende sessies aan de consument worden terugbetaald.

De trainingen van A5 Coach vinden plaats op diversen buiten en binnen sportlocaties. Daarmee zijn altijd de algemene voorwaarden van desbetreffende sportlocatie van toepassing!

SCROLL UP